Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.089 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้ทำบัญชีแลัผู้สอบบัญชีและทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินกุลวดี ลิ่มอุสันโน; จุฑารัตน์ แก้วดำ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถตามมาตรการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ดวงปัญญา; อรอนงค์ สัตยารักษ์; จันทรา สงทวน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2562ผลกระทบของความรู้ความสามารถและสมรรถนะหลักของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานทางการเงิน : กรณีศึกษานักบัญชีในกรมสรรพสามิตกุลวดี ลิ่มอุสันโน; พัชรทิตา นวลละออง; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ (การบัญชี)
2559ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้ทำบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมัทนชัย สุทธิพันธุ์; กมลชนก อร่ามโชติ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2560อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมต่อคุณภาพของข้อมูลทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมัทนชัย สุทธิพันธุ์; สกุลรัตน์ วาณิชธนากุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)