Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพ : รายงานการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กในประเทศไทยมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ปนัดดา กาญจนมิ่ง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชีและความพยายามในการวางแผนการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรอุษาพร พลภูงา; กะลินทิพย์ ฮกฮิ้น; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ดวงเนตร ชูผล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2562ผลกระทบสมรรถนะของผู้สอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)