Browsing by Author โขมพักตร์ มณีวัต

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอดขวัญตา บาลทิพย์; โขมพักตร์ มณีวัต; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; นฤมล อนุมาศ; คณะพยาบาลศาสตร์
2541การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; โขมพักตร์ มณีวัต; Faculty of Nursing (Adult and Elderly Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2544การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดขนิษฐา นาคะ; โขมพักตร์ มณีวัต; แน่งน้อย ม่วงแก้วงาม; อรพินธ์ นฤบาล; สายพิณ ปานบำรุง; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2542การรับรู้สุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; ขวัญตา บาลทิพย์; โขมพักตร์ มณีวัต; นฤมล อนุมาศ; คณะพยาบาลศาสตร์
2535ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์ ของหญิงบริการอาชีพพิเศษในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; โขมพักตร์ มณีวัต; ดวงสมร หาญณรงค์ชัย; ประภาพรรณ วงษ์จำปา; พัชราวลัย บุนนาค; ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์; สุมาลี ไกรสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์
2543คุณภาพชีวิตและการจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดนิยา สออารีย์; อารี นุ้ยบ้านด่าน; โขมพักตร์ มณีวัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการใช้หมวกเย็นคลุมหนังศีรษะต่อการหลุดร่วงของเส้นผมและความสามารถในการดูแลเส้นผมด้วยตนเองของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดโขมพักตร์ มณีวัต; ปิยมาศ สุวรรณลัดดา; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกโขมพักตร์ มณีวัต; สหัส บิลอะหลี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2553รายงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถการให้การดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมองสุดศิริ หิรัญชุณหะ; ประนอม หนูเพชร; โขมพักตร์ มณีวัต; เกษิณี เพชรศรี; ปราณี นิพัทธกุศลกิจ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2538รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; โขมพักตร์ มณีวัต; ภารตี ปรีชาวิทยากุล; สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย; เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; หน่วยรังสีรักษา