Browsing by Author เล็ก สีคง

Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การทำความสะอาดน้ำดื่มด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนฟิล์มเล็ก สีคง; พีรวัส คงสง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2550การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุนเล็ก สีคง; นภิสพร มีมงคล; ธวัชชัย ปลูกผล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุนเล็ก สีคง; คาถา แก้วสมบูรณ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2550การผลิตโลหะผสมจำรูป NiTi ด้วยวิธีโลหะผสมเชิงกลเล็ก สีคง; ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; วีรวรรณ สุทธิศรีปก; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2527การพัฒนาการทำเหมืองทุ่งโพธิ์ กิ่งอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาเล็ก สีคง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2550การพัฒนาซีเรียมออกไซด์ที่มีพื้นที่ผิวและเสถียรภาพสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งวีรวรรณ สุทธิศรีปก; เล็ก สีคง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2552การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดโฟโตแคตะลิสต์เล็ก สีคง; กัลยาณี คุปตานนท์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2551การพัฒนาสารเคลือบผิว TiO2/SmO2/X ระดับนาโนเล็ก สีคง; จิราภรณ์ ดำจันทร์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนบนเหล็กกล้าไร้สนิมเล็ก สีคง; ณัฐพงศ์ ม่วงไตรรัตน์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักเล็ก สีคง; บุษบากร คงเรือง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักเล็ก สีคง; ดวงพร คันธโชติ; วีรวรรณ สุทธิศรีปก; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2545การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะผสมเชิงกลนภิสพร มีมงคล; เล็ก สีคง; ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2547การพัฒนาเครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์สั้นมนูญ มาศนิยม; เล็ก สีคง; สมภพ บุญล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2554การศึกษาประสิทธิภาพของใยแก้วที่เคลือบด้วย TiO2 ในการทำความสะอาดน้ำดื่มเล็ก สีคง; พีรวัส คงสง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกเล็ก สีคง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การสังเคราะห์ฟิล์มหลายหน้าที่ระดับนาโนสำหรับกระจกประหยัดพลังงานเล็ก สีคง; วิษณุ ราชเพ็ชร; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2551การสังเคราะห์วัสดุเซรามิกผสม อะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากดินขาวสุธรรม นิยมวาส; เล็ก สีคง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2557การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่มเล็ก สีคง; เบญจมาศ หนูพุ่ม; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2557การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่มเล็ก สีคง; กัลยาณี คุปตานนท์; เบญจมาศ หนูพุ่ม; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2559การสังเคราะห์อนุภาคโฟโต-เทอร์โมโครมิก ทังสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดินัมไตรออกไซด์ที่มีขนาดระดับนาโนเมตรเล็ก สีคง; ภานุมาศ ชูพูล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา