Browsing by Author เพริศพิชญ์ คณาธารณา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การตรวจสอบวัดสารระเบิดอนินทรีย์ที่นิยมใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ภูริภัทร เพชรคง; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2540การปนเปื้อนของมลสารบางชนิดในน้ำใต้ดินบริเวณกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพริศพิชญ์ คณาธารณา; นรพัทธ์ ทรงเดชะ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2559การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อยจงดี บูรณชัย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2544การวิเคราะห์สารระเหยไฮโดรคาร์บอนในอาหารทะเลแช่แข็งโดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปาริฉัตร สุขเพ็ง; คณะวิทยาศาสตร์ (เคมีวิเคราะห์)
2542การวิเคราะห์หาปริมาณมลสาร (แก็ส) ในอากาศโดยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR)เพริศพิชญ์ คณาธารณา; วรากร วิศพันธ์; คณะวิทยาศาสตร์ (เคมีวิเคราะห์)
2536การศึกษาปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเพริศพิชญ์ คณาธารณา; สมพร บุญวรรณโณ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2532การศึกษาปริมาณแก๊สมลพิษบางชนิด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพริศพิชญ์ คณาธารณา; วิวัฒน์ ปาหินา; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2529การศึกษาหาปริมาณไนเทรตและไนไทร์ตในน้ำของภาคใต้เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2539การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียจากโรงอบ/รมยางเพริศพิชญ์ คณาธารณา; อุดมผล พืชน์ไพบูลย์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์;
2519การหาปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างในน้ำ ผัก และผลไม้ ที่บริโภคภายในและบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โกมล อังกุรรัตน์; สุทัศน์ เที่ยงตรงจิตต์; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2534การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2530การหาปริมาณเอทเธอนอล โดยใช้จุลินทรีย์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2519การหาปริมาณแคลเซียม แมกเนเซียม โซเดียม โปแตสเซียม และตะกั่วในนมแปลงรูป เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการเก็บเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ถนอมจิต สุวรรณศรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2540คุณภาพอากาศเมืองหลัก : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตและพังงาเพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์
2540ปริมาณคราบและกากน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาเพริศพิชญ์ คณาธารณา; คนึงนิจ จรูญศักดิ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2542ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในทะเลสาบสงขลารุ่งโรจน์ รัตนโอภาส; วราภรณ์ ศิรินาวิน; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2541ฟลักซ์ของแก๊สเรือนกระจกปริมาณน้อย คาร์บอนไดออกไซด์ มีเธน และไนทรัสออกไซด์ ที่ป่าชายเลนอ่าวพังงาเพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาตินชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์วรากร ลิ่มบุตร; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2554ศึกษารูปแบบของหมึกซึมสีดำโดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีสำหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพริศพิชญ์ คณาธารณา; สุกัญญา รามรัก; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์