Browsing by Author อับดุลรอชีด เจะมะ

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การจัดการซะกาตของชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน; อับดุลรอชีด เจะมะ; อับดุลเลาะ อับรู; รอฮีม นิยมเดชา; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2545การศึกษาเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภายใต้กรอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540นูรุดดีน สารีมิง; อับดุลรอชีด เจะมะ; ซัยนูรดีน นิมา; ตายูดิน อุสมาน; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร