Browsing by Author หรรษา นิลวิเชียร

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของครูประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามทัศนะของครูและผู้บริหารหรรษา นิลวิเชียร; ณรงค์ เพ็ชรเส้ง; การประถมศึกษา
2549การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาหรรษา นิลวิเชียร; อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; คณะศึกษาศาสตร์
2537การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; มะลิ ทิพย์ดนตรี; การประถมศึกษา
2539ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ความสนใจในสื่อมวลชน และความคาดหวังในการศึกษาต่อกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดกระบี่หรรษา นิลวิเชียร; นวลศรี มากมี; การประถมศึกษา
2536ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทหรรษา นิลวิเชียร; กรรณิกา หลีเจริญ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2537ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลาหรรษา นิลวิเชียร; จันทิรา เลื่อนราม; การประถมศึกษา
2536ปัญหาการใช้หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)หรรษา นิลวิเชียร; ดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์; การประถมศึกษา
2540ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดนราธิวาสหรรษา นิลวิเชียร; สุรจิต นิลศรี; การประถมศึกษา
2550ผลของการจัดประสบการณ์แบบทดลองที่มีต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหรรษา นิลวิเชียร; นิศารัตน์ บุญมี; การปฐมวัยศึกษา
2547ผลของการสอนเพลงสองภาษาที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์คำของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; ดันนียาล สารี; การปฐมวัยศึกษา
2548ผลของการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หรรษา นิลวิเชียร; ศศิวิมล สินสมรส; การประถมศึกษา
2545ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4หรรษา นิลวิเชียร; อัจฉราพร เนียมมีศรี; การประถมศึกษา
2547ผลของประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; ณัฐพร ไชยเดช; การปฐมวัยศึกษา
2550ผลของประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหรรษา นิลวิเชียร; อรรัตน์ เจริญพรทิพย์; การปฐมวัยศึกษา
2548ผลของวิธีสอนแบบบูรณาการที่มีต่อความเข้าใจการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4หรรษา นิลวิเชียร; อำนวยพร ช่วยเอี่ยม; การประถมศึกษา
2549ผลของเกมบัตรภาพที่มีต่อความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนของเด็กปฐมวัยหรรษา นิลวิเชียร; โศรดา ไชยชะนะ; การปฐมวัยศึกษา
2540สภาพการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสงขลาหรรษา นิลวิเชียร; จรรย์จรูญ ยอดศรี; การประถมศึกษา
2540สภาพการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของครูประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรรษา นิลวิเชียร; สันติ โคจีจุล; การประถมศึกษา
2535สภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในการดำเนินงานตามตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; นันทา แววสง่า; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน