Browsing by Author สุวลัย มหากันธา

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดยะลาสุวลัย มหากันธา; สมชาย เอี่ยวสกุล; การประถมศึกษา
2540ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดยะลาสุวลัย มหากันธา; วรรณศักดิ์ แสงเสงี่ยม; การประถมศึกษา
2537ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดยะลาสุวลัย มหากันธา; เฉลิมขวัญ สิงห์อินทร์; การประถมศึกษา
2536ผลของการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เพื่อนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวลัย มหากันธา; ศิริอร แสงประดับ; การประถมศึกษา
2546ผลของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สุวลัย มหากันธา; อมรรัตน์ สารบัญ; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2555ผลของการใช้นิทานที่มีต่อการรับรู้ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยสุวลัย มหากันธา; รัชนี หลงขาว; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2540ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านในใจโดยมีภาพการ์ตูนประกอบ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวลัย มหากันธา; สุขุมา อนันตเสถ; การประถมศึกษา
2546ผลของวิธีสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวลัย มหากันธา; จารุณี รักเสมอ; การประถมศึกษา
2536สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 2สุวลัย มหากันธา; ณรงค์กร ชำนาญเวช; การประถมศึกษา