Browsing by Author สุรเชษฐ์ ชิระมณี

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระบวนทัศน์ทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; วันชัย ธรรมสัจจการ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนางานด้านสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนสอบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9สุรเชษฐ์ ชิระมณี; รุจธนากิตติ์ พรหมอนุมัติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกสุรเชษฐ์ ชิระมณี; วัสสนัย จงไกรจักร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2541การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2540การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2535การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุรเชษฐ์ ชิระมณี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2531การสนองตอบต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทย : ศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดสตูลสมพร เฟื่องจันทร์; กมล ส่งวัฒนา; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546การสร้างจริยธรรมของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการจัดจริยศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษาในภาคใต้สุรเชษฐ์ ชิระมณี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2542ความตระหนักของประชาชนต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; ศุภชัย ศราภัยวานิช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554คุณภาพชีวิตของลูกจ้างและผู้ประกอบการภายใต้ระบบประกันสังคม: กรณีศึกษาจังหวัดยะลาสุรเชษฐ์ ชิระมณี; พิชัย รัตนชล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2528ท้องถิ่นภาคใต้ : ข้อมูลพื้นฐานศึกษาเฉพาะกรณีของหมู่บ้านทุ่งงาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิณ เกชาคุปต์; พสุ สัตถาภรณ์; วิชิต พรหมเทพ; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2541บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสตูลสุรเชษฐ์ ชิระมณี; ฮอชาลี ม่าเหร็ม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2531ประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้บรรเจิด อารีกูลชัย; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมพร เฟื่องจันทร์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; พิชัย ธานีรณานนท์; มานพ จิตต์ภูษา; ค้วน ขาวหนู; สำนักวิจัยและพัฒนา
2554ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงบสิ่งก่อสร้างผูกพันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; นิติธร ชำนาญเมือง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ในจังหวัดสงขลาสุรเชษฐ์ ชิระมณี; วราภรณ์ ศรีบุญ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกรมสรรพสามิตที่มีต่อผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาสะเดาสุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมศักดิ์ กองขุนชาญ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาตามความคาดหวังของผู้ปฎิบัติงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)สุรเชษฐ์ ชิระมณี; เกษม คูประเสริฐ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์