Browsing by Author สุภาณี ชนะวีระวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกองสายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2544การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุธัญญา ทองรักษ์; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาอิทธิพลของเขตกรรมและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยาการออกดอกเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดูลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์