Browsing by Author สุชาติ เชิงทอง

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดทำแผนการใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินภายในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2560การประยุกต์ใช้ระบบสารสานเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุชาติ เชิงทอง; ฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตมะม่วงหิมพานต์โดยการใช้ปุ๋ย N, P, K, และปุ๋ยอินทรีย์ในระดับต่าง ๆสุชาติ เชิงทอง; สุทธิจิตต์ เชิงทอง; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2559การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำนึ่งปลาสำหรับพืชอาหารสัตว์ในนาร้างสุชาติ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2547การฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สุชาติ เชิงทอง; เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ตสุชาติ เชิงทอง; ศิริพร ชูประสูตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การศึกษาพืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้านการใช้พืชสมุนไพรกรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; เพ็ญนภา ทิพยฺ์สุราษฎร์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561การเปรียบเทียบผลผลิตและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวหอมไชยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; วรันธร รัตนเดช; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและบริบททางเศรษฐสังคมของชุมชนบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; ดลนภาวรรณ เรืองณรงค์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อคุณภาพน้ำบางประการในคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; ชุติมา ศรียาภรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561ผลของระดับปุ๋ยผสม N P K และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตเงาะนอกฤดูกาล ในภาคใต้ของประเทศไทยสุชาติ เชิงทอง; สุทธิจิตต์ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; สุชาติ เชิงทอง; ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ; สุชาติ เชิงทอง; เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2550โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปลูกป่าชายเลนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สุชาติ เชิงทอง; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นพรัตน์ บำรุงรักษ์; นิภา หลีระพันธ์; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปรัตถ พรหมมี; อาหะมะ ดือราแม; คณะเศรษฐศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551โครงการระบบการผลิตและการตลาดมะละกอ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; สุทธิจิตต์ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2561โครงการสถานความรู้งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันสุทธิจิตต์ เชิงทอง; สุชาติ เชิงทอง; ยุวดี ลีเบ็น; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม