Browsing by Author สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสงขลา ปี 2557สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2557ข้อมูลข้าวจังหวัดสงขลา ปี2557สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2557พื้นที่การการผลิตพืชจังหวัดสงขลา ปี2557สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2557พื้นที่ทำการเกษตรจังหวัดสงขลา ปี 2557สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2541/42-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2541/42-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2555เนื้อที่เพาะปลูกข้าวไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2542-2555สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดพืชผัก จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2540/41-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2541/42-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2540/41-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา