Browsing by Author ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังติดอาวุธมลายูมุสลิมและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; เจริญพงศ์ พรหมศร; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; โนรฮาวา บิลฮีม
2548การสำรวจสภาพการใช้ภาษาของเยาวชนในภาคใต้มนตรี มีเนียม; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยสหปัตตานีในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ซาการียา บิณยูซูฟ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร
2559รูปแบบการมีส่วนร่วมของมัสยิดในการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ภัทรวนันต์ ร่มแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557อิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองต่อการสร้างสำนึกชาตินิยมมลายูของเยาวชนมุสลิมระดับอุดมศึกษาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; นัทธมน ราชเสน; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2553โครงการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฐานข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากรและภูมิศาสตร์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; วัฒนา สุกัณศีล; อาคม โสวณา; คณะรัฐศาสตร์; Faculty of Political Science
2553โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; คณะรัฐศาสตร์; Faculty of Political Science; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์