Browsing by Author วรรณนะ หนูหมื่น

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การตีความหมายชีวิตในนวนิยายเรื่องป่ากามเทพของ กฤษณา อโศกสินวรรณนะ หนูหมื่น; เสนีย์ ชอบงาม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552การศึกษานวนิยายฉายภาพชีวิตไทยร่วมสมัย (2520-2547)นฤมล กาญจนทัต; วรรณนะ หนูหมื่น; ภาษาไทย
2545จินตภาพในรวมบทกวีนิพนธ์ มือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ มีสมสืบวรรณนะ หนูหมื่น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2560นัยสำคัญของเรื่องเล่าความเจ็บปวดในสารคดีเรื่อง ฉันคือเอรี่และเขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคนวรรณนะ หนูหมื่น; ศิริพร แทนสุวรรณ์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2022บทบาทของตัวละครพ่อและแม่ในวรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3วรรณนะ หนูหมื่น; พรนภา อิงสถิตธนวันต์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2022บ้านขนนกของกฤษณา อโศกสิน: กลวิธีสื่อถึง “ผู้วายชนม์” ผ่านตัวเอกหญิงที่บอบช้ำทางใจวรรณนะ หนูหมื่น; ญันณา หมัดอาด้ำ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2561พิธีกรรมการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ตำบลบางจาก จังหวัดนครศรีธรรมราชวรรณนะ หนูหมื่น; เปรมปรีดิ์ โพธิ์ศรีทอง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2561พิธีกรรมและประเพณีประดิษฐ์สารทเดือนสิบ ตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชวรรณนะ หนูหมื่น; มณีรัตน์ กำลังเกื้อ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์