Browsing by Author พัฒนาการเกษตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรยากจนในจังหวัดปัตตานี; วัชรพงษ์ กรัณฑกาญจน์; พัฒนาการเกษตร
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จและความล้มเหลวของการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา; วิกรม พงศ์จันทรเสถียร; พัฒนาการเกษตร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้คืนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา; รัศมี สว่างผล; พัฒนาการเกษตร
2547ผลของโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่นผี่งแห้ง/รมควันต่อสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีจังหวัดสงขลา; ประวิทย์ ประกอบปราณ; พัฒนาการเกษตร