Browsing by Author พลศึกษา

Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬาประเภททีม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลาสุรินทร์ จุติดำรงค์พันธ์; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; พลศึกษา
2550การเปรียบเทียบผลการฝึกจักรยานเสือภูเขาในระยะเวลาที่ต่างกันที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเสริฐ อุคติ; อับดุลรอเซะ แซะนุง; พลศึกษา
2548ความต้องการการรับบริการด้านการออกกำลังกายของผู้เรียน ในสถาบันสังกัดการอาชีวศึกษา ในจังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; จารึก สระอิส; พลศึกษา
2548ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; อินทรนิล อริยะวงศ์สกุล; พลศึกษา
2546ความต้องการในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชา ฤาชุตกุล; พงศา แสงเกื้อหนุน; พลศึกษา
2549ทักษะกีฬาฟุตบอลของนักฟุตบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานีประเสริฐ อุคติ; สุรชัย อุเลา; พลศึกษา
2548ประโยชน์ของการชมรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานประโยชน์ของการชมรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขัวิชัย นภาพงศ์; ภาสกร หุ่นพยงต์; พลศึกษา
2545ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสัจติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อำนาจ สร้อยทอง; พลศึกษา
2550ผลการฝึกกล้ามเนื้อขา แบบโคลสไคเนติคเชนและโอเพ็นไคเนติคเชนที่มีผลต่อความเร็วของการเตะตวัดในกีฬาเทควันโดประเสริฐ อุคติ; ปาเดอลี เจ็ะอาลี; พลศึกษา
2542ผลของการบริจาคโลหิตที่มีต่อสมรรถภาพทางกายสุรินทร์ จุติดำรงค์พันธ์; ษฎี เศรษฐชัย; พลศึกษา
2550ผลของการฝึกกระโดดเท้าคู่ที่มีต่อความสูงในการกระโดดของนักกีฬาฟุตบอลประชา ฤาชุตกุล; ทนงพร แก้วไฝ; พลศึกษา
2546ผลของการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแบบโคลสไคเนติคเชน และโอเพ็นไคเนติคเชน ต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่ากบสุรินทร์ จุติดำรงพันธ์; วิรศักดิ์ อักษเรศ; พลศึกษา
2550ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการส่งลูกโยนโด่งในกีฬาแบดมินตันประชา ฤาชุตกุล; อันสอด หลับด้วง; พลศึกษา
2548ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อทักษะการตบวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูล จังหวัดปัตตานีประเสริฐ อุคติ; สายพิณ อัลอิดรีสี; พลศึกษา
2541ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบนสุรินทร์ จุติดำรงค์พันธ์; นุชนาถ พจนอารี; พลศึกษา
2541ผลของการฝึกความอ่อนตัวแบบมีผู้ช่วยที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 200 เมตรสุรินทร์ จุติดำรงค์พันธ์; ณัฐวร ขาวเรือง; พลศึกษา
2549ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวของนักกีฬาว่ายน้ำชายที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะทาง 100 เมตรประชา ฤาชุตกุล; สวนรรถ ช่วยสงฆ์; พลศึกษา
2550ผลของการฝึกว่ายน้ำด้วยเวลาพักต่างกันที่มีผลต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 200 เมตรประชา ฤาชุตกุล; นิพัฒน์ แก้วปลอด; พลศึกษา
2548ผลของการออกกำลังกายที่แตกต่างกันในระดับความเข้มข้น ระยะเวลา และความถี่ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; ขวัญชัย วัฒนศักดิ์; พลศึกษา
2541ผลของการออกกำลังกายว่ายน้ำ วิ่ง และปั่นจักรยานอยู่กับที่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชา ฤาชุตกุล; โอฬาร รัตนบุรี; พลศึกษา