Browsing by Author ผดุงยศ ดวงมาลา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การสร้างบทปฏิบัติการทางเลือกสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผดุงยศ ดวงมาลา; เอรวรรณ สรกุล; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2544การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนแบบสืบเสาะ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลผดุงยศ ดวงมาลา; สุธรรม ชุมพร้อมญาติ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2546การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลกับการเรียนตามคู่มือครูผดุงยศ ดวงมาลา; สุวรรณี หมัดอาด้ำ; วิทยาศาสตร์ศึกษา