Browsing by Author บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ดนุวัศ สุวรรณวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2022การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ศุภฤกษ์ การะเกตุ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563การประเมินการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ระวิวรรณ แซ่อิ้ว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินการเตรียมพร้อมการป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พงษ์พันธ์ สุวรรณกาล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558การปรับตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; รัติญา ผุดมาก; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อุสมาน หวังสนิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2563การศึกษาการรับรู้ประสิทธิผลของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ขวัญทิพย์ แววสง่า; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563การศึกษาความพึงพอใจข้าราชการทหารที่มีต่อสวัสดิการ ของมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ฐิตาภา บุญศรีโรจน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2551การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ศักดา ขจรบุญ; ดำรง เสียมไหม; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ
2563การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการชำระภาษีบำรุงท้องที่ของประชาชนในตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; รอฮานี นิลพัน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; นาฎสิริ ผ่องมหึงษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ธัญญรัตน์ ทองขาว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ : กรณึศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อาซัน ดงนะเด็ง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้าบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; บูชิตา อารียาภรณ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546ความเข้มแข็งของประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ดนุวัศ สุวรรณวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563คุณภาพการให้บริการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่สถานการณ์ความ ไม่สงบ : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อารุจี ศักดิ์สวัสดิ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้จัดการการประปา ในภาวะวิกฤติ : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ธีรพงศ์ หนูเกื้อ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหาดสะกอมอย่างยั่งยืนบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ไกรยุทธ ไชยพรม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2556ธรรมาภิบาลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์