Browsing by Author บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ดนุวัศ สุวรรณวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินการเตรียมพร้อมการป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พงษ์พันธ์ สุวรรณกาล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558การปรับตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; รัติญา ผุดมาก; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อุสมาน หวังสนิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ศักดา ขจรบุญ; ดำรง เสียมไหม; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ
2553ความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ : กรณึศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อาซัน ดงนะเด็ง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้าบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; บูชิตา อารียาภรณ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546ความเข้มแข็งของประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ดนุวัศ สุวรรณวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้จัดการการประปา ในภาวะวิกฤติ : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ธีรพงศ์ หนูเกื้อ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหาดสะกอมอย่างยั่งยืนบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ไกรยุทธ ไชยพรม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2556ธรรมาภิบาลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; นุชนาถ แดงกระจ่าง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีต่อกรณีท่าเรือน้ำลึกปากบาราบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; แก้วตา สังขชาติ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ไพบูลย์ งามสกุลพิพัฒน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ปัญหาและความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน กรณีศึกษาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูลบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; วิชศักดิ์ แซ่เตียว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาและอุปสรรคการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พงษกฤต วงศ์เจริญ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข : กรณีศึกษาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ชาญวิทย์ สัจเดช; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; จักราวุธ แคล้วอาวุธ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พีรศุษม์ วัฒนพงศ์พิทักษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์