Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมเกียรติ เจริญจิตต์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2533การศึกษาวิธีการสร้างภาพสามมิติจากภาพบนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชาวลิตร พัลพัฒน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549การเพิ่มสมรรถนะระบบปฏิบัติการด้วยฟังก์ชันการตรวจจับและการป้องกันการบุกรุกบนระบบปฏิบัติการเน็ทบีเอสดีชัยยุทธ จันแดง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2542ซอฟต์แวร์สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; กฤติยาพร กิ้มสวัสดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549ตัวแปรภาษาสอบถามฐานข้อมูลพืชคณิตสัมพันธ์สำหรับ MiniRDBMSสุธิรา พลันสังเกตุ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2546ระบบงานสารสนเทศบนฐานข้อมูลแบบกระจายสำหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : องค์ประกอบที่ 2สิรยา สิทธิสาร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549ระบบปฏิบัติการเชิงเวลาจริงที่ตระหนักถึงกำลังงานที่ใช้สมศรี จารุผดุง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2550ระบบสารสนเทศงานบุคลากรระดับภาควิชา : กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขวัญกมล ดิฐกัญจน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549ระบบเฝ้าติดตามภาระงานของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อดิศักดิ์ อินทนา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549แม่แบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเว็บแคชชิงด้วยการทำเหมืองข้อมูลบันทึกการใช้งาน : กรณีศึกษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2534โครงสร้างฐานข้อมูลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ส่วนงานเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและการดำเนินการกับฐานข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลโอราเคิลอำนาจ เปาะทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)