Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปัตตานีวิรุฬห์ แสงงาม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การพัฒนาแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปิยวดี คงช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันเพ็ญ รัตนพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5บรรหาญ จิตหวัง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การสร้างเกณฑ์ประเมินงานส่งเสริมวิชาการในสถาบันราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ชิดชนก เชิงเชาว์; บาลินท์ ท้ามติ้น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2545การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติสำหรับโปรแกรมประมวลคำไมโครซอฟท์เวิร์ดบุญประกอบ จายค่าย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกันนิรามัย นิเดร์หะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสรเทศของแบบทดสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่ตรวจให้คะแนนต่างวิธีพรทิพย์ เพชรกาศ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2540ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2549ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; ไซลัน สาและ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544ผลของการกวดวิชาที่มีต่อความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบวัดความรู้พื้นฐานวิชาการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชมนา จักรอารี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543ผลของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ศิริมนตร์ ชิณวงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2545สมรรถภาพการสอนของครูมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 2 ตามการประเมินของนักเรียนเจริญศรี สิดิ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546องค์ประกอบในการพยากรณ์บุคลิกภาพเรียกร้องความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาชุลีกร วิจะสิกะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)