Browsing by Author นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมียนิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; อิบรอฮีม ซาโยะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาทางพฤกษเคมีและผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2547โครงการศึกษาผลของ Angiotensin II โดยทำงานผ่าน AT1 receptors ต่อการเกิด apoptosis ในระบบนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจของหนูขาวอุราพร วงศ์วัชรานนท์; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; พรพิมล คีรีรัตน์; นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; ประนอม อินทสโร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม