Browsing by Author ธีระพล ศรีชนะ

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การทดสอบหาปริมาณสารกันเสียที่ถูกดูดซับบนแผ่นกรองเมมเบรนหลายชนิดธีระพล ศรีชนะ; นิมิตร วรกุล; สุปรีดี สังฆรักษ์; เขมรัตน์ บัวกิ่ง; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2550การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์ธีระพล ศรีชนะ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2550การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่และการประยุกต์ใช้ในระบบนำส่งยา 1 เมษายน 2550-31 มีนาคม 2551 การลาเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยธีระพล ศรีชนะ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2539การเตรียม Sulfamethoxazole/ Trimethoprim ในรูป pelletsฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธีระพล ศรีชนะ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรตำรับแอมโฟเทอริซิน บี โดยบรรจุในอนุพันธ์ของไขมันเพื่อเตรียมเป็นยาผงแห้งสำหรับฉีดและพ่นละอองฝอยเอกวัฒน์ ทวีทอง; วิไลพร บัวทอง; วิกรม ช่างสาน; ธีระพล ศรีชนะ
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้านอรัญ งามผ่องใส; สนั่น ศุภธีรสกุล; ธีระพล ศรีชนะ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2556วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ชื่อโครงการการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตบาซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรังธีระพล ศรีชนะ; เสน่ห์ แก้วนพรัตน์; พรอนงค์ อร่ามวิทย์; สมพงศ์ โอทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2559องค์ประกอบทางเคมีและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta exelsa Jack.) เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)อรัญ งามผ่องใส; สนั่น ศุภธีรสกุล; ธีระพล ศรีชนะ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช