Browsing by Author ณรงค์ สุวรรณมณี

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์ตแบบไดอิเล็กทริกสำหรับผลิตก๊าซโอโซนยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ณรงค์ สุวรรณมณี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2532การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสูงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ณรงค์ สุวรรณมณี; คณะวิทยาศาสตร์
2542การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดไฟฟ้าแรงสูงและความถี่ณรงค์ สุวรรณมณี; วีระ ไทยสยาม; อำนวย แก้วไพบูลย์; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2532การออกแบบและสร้างเครื่องอัดประจุคาพาซิเตอร์กำลังสูงอำนวย แก้วไพบูลย์; ณรงค์ สุวรรณมณี; วีระ ไทยสยาม; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2534โครงการพัฒนาเลเซอร์ก๊าซไนโตรเจนขนาดเล็กยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย; ณรงค์ สุวรรณมณี; อำนวย แก้วไพบูลย์; วีระ ไทยสยาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์