Browsing by Author ณรงค์ ณ เชียงใหม่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การประเมินมลภาวะชายฝั่งเก้าเส้ง สงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การรุกตัวของน้ำเค็มในทะเลสาบสงขลาตอนใน พฤษภาคม 2521- เมษายน 2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; กรรณิกา วิทย์สุภากร; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2533การศึกษาสภาวะสิ่งแวดล้อมอาคารที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันอัคคีภัยณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2544การศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงณรงค์ ณ เชียงใหม่; เสริม บัวทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2530การสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา)ณรงค์ ณ เชียงใหม่; วุฒิพร พรหมขุนทอง; กิจการ ศุภมาตย์; สุพัตรา ปานรงค์; จุฑาทิพย์ ไพศาลฉันทะศิริ; อรุณโชติ คงพล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การส่งเสริมการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์ในชนบท อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา 2521-2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524การส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในชนบทณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2534คุณภาพน้ำทิ้งระบบคลองวนเวียน โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท ตำบลชิงโค กิ่งอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2541ปริมาณกรดฮิพพิวริคในปัสสาวะของคนงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; จินตนา จิตต์เขม้น; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2529ปริมาณการสะสมสารปรอทและสารตะกั่วในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในภาคใต้, 2529อรุณโชติ คงพล; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2532รายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม : โครงการภูเก็ตพาเลซคอนโดมีเนียม ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัทภูเก็ตพาเลซ จำกัดณรงค์ ณ เชียงใหม่; อรุณโชติ คงพล; พงศ์ ศิริปะชะนะ; วินัย แซ่จิ้ว
2541สภาวะสุขาภิบาลอาหารของศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณรงค์ ณ เชียงใหม่; สุบังอร จิรนิวาตานนท์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544อุบัติการการปนเปื้อนเชื้อราของอุปกรณ์ในร้านแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; ธีรนันท์ เดชหนู; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541แนวทางในการจัดการมูลฝอยจากคลินิกในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ณรงค์ ณ เชียงใหม่; ศิริภา สยังกูล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2522โครงการทะเลสาบสงขลา 2521-2522สมศักดิ์ บรมธนรัตน์; สินีนาฎ กมลมาตยกุล; สมชาย องค์ประเสริฐ; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; ขวัญชัย สุวรรณสัมฤทธิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522โครงการทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลาตอนใน พฤษภาคม 2521-เมษายน 2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน
2540โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู / อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน