Browsing by Author ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2548วงจรสืบพันธุ์ของหอยแครง Anadara granosa L. กับนิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานีจินตมาศ สุวรรณจรัส; ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550โครงการวิจัยหอยหวานจินตมาศ สุวรรณจรัส; กิจการ ศุภมาตย์; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อุราพร วงศ์วัชรานนท์; ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี; สุพัฒน์ คงช่วง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์