Browsing by Author จิราวรรณ สำอางศรี

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบรีเลชันมงคล ควรหาเวช; จรีย์ ควรหาเวช; จิราวรรณ สำอางศรี; ปรีชา ศรีมนัสรัตน์; ศูนย์คอมพิวเตอร์
2562การรวมกลุ่มและการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มชุมชนน้ำน้อยจิราวรรณ สำอางศรี; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2544การสร้างซอฟท์แวร์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจิราวรรณ สำอางศรี; กลางเดือน โพชนา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541การสร้างแบบจำลองเกมการจัดการธุรกิจ : อุตสาหกรรมยางพาราสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; วิวัฒน์ ลี; จิราวรรณ สำอางศรี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2542ลักษณะและความต้องการการฝึกอบรมของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; สมชาติ จุลิรัชนีกร; จิราวรรณ สำอางศรี; ร่มโพธิ์ เรืองสงฆ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541โครงสร้างและการประมวลผลฐานข้อมูลงานบัญชีการเงินทางธุรกิจจิราวรรณ สำอางศรี; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)