Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)

Showing results 1 to 20 of 63  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การจัดกิจกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ดีเด่นในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 2วราภรณ์ ศศิธรสนธิ; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2536การปฏิบัติการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุมา เศรษฐสุข; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541การปฏิบัติการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ตราเมษ รัตนกุล; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอำภา ชนินทรเทพ; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541การประเมินโครงการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอรสา ใจสบาย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2543การพัฒนาหน่วยการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนุวัฒน์ จะระแอ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540การวินิจฉัยข้อบกพร่องความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพังงาเจริญ กู้เขียว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสมภร วัฒพรหม; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2538การใช้ทักษะกระบวนการในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร : เขตการศึกษา 3สมฤดี สมนึก; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2543การใช้ทักษะกระบวนการในการสอนพลศึกษา ของครูผู้สอนพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลาพลากร หาสิตะพันธ์; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2539การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนิรามัย ชฎากรณ์; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2538กิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในภาคใต้วิรัชฏา วิจาราณ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการการนิเทศการสอนของครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีอุบล ปัญจมานนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541ความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาสจุฬาลักษณ์ พูนนาค; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดระนองสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541ความต้องการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชวิรัตน์ มีทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา); คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2545ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จังหวัดยะลาอรวรรณ คำมณี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2542ความต้องการเสริมสมรรถภาพการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลานงลักษณ์ แก้วเอียด; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการเสริมสมรรถภาพทางการสอนของครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาเสาวลักษณ์ กิตติคุณศิริ; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการปฏิบัติการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจรวยพร ทองอนันต์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)