Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)

Showing results 1 to 20 of 72  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาวิชัย ศรีทอง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2533กระบวนการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอตามทัศนะของผู้บริหารการศึกษา ในจังหวัดตรังประสิทธิ์ ชูประสูติ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2543กระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2กัญญปริญญ์ โมแรล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2537กระบวนการวางแผนทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในเขตการศึกษา 2ยุทธนา พรหมณี; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2540การการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ.2534-ปี พ.ศ.2536ภัทรศักดิ์ เทพษร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2538การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการอาชีพภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษาไลลา สันติสุข; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2544การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอ ในเขตการศึกษา 2วนิดา คงปล้อง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2543การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2538การนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลานิยม รักมาก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีหมู่บ้านของวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดชายแดนภาคใต้นวลศรี อุทัยเชฏฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2540การปฎิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรังบุญมี แก้วห้าประการ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2545การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงอุไร ทองด้วง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เขตการศึกษา 2กัมภณฑ์ จุนโท; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2535การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2อรัญ กั่วพานิช; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2540การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง จังหวัดปัตตานีบีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2547การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดยะลาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ณรงค์ ศรีละมุล; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2541การปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาองค์การของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสประพันธ์ ท้าวพันแดง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2541การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชภิญโญ ศรีวงศ์ษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2534การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสวีรวรรธน์ เทพรักษ์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2537การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเขต 12สุพล ทองคลองไทร; ภรณี เลื่องอรุณ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)