Browsing by Author การประถมศึกษา

Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของครูประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามทัศนะของครูและผู้บริหารหรรษา นิลวิเชียร; ณรงค์ เพ็ชรเส้ง; การประถมศึกษา
2540การวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาอนันต์ ทิพยรัตน์; สมนึก ศรีนคร; การประถมศึกษา
2536การวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนันต์ ทิพยรัตน์; บุญสำรวย กฤตานุพงศ์; การประถมศึกษา
2551การศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลสงขลาธีรพงศ์ แก่นอินทร์; สินี กล่ำมาตย์; การประถมศึกษา
2538การสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสตูลธีรพงศ์ แก่นอินทร์; มนตรี จรียานุวัฒน์; การประถมศึกษา
2545การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนศิลปศึกษา โดยการใช้กิจกรรมเขียนภาพระบายสีจากใบงานสร้างสรรค์ กับการเรียนตามวิธีปกติธีรพงศ์ แก่นอินทร์; ปราโมทย์ รัตนมาลา; การประถมศึกษา
2537การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; มะลิ ทิพย์ดนตรี; การประถมศึกษา
2537ความต้องการการเสริมสมรรถภาพของครูผู้สอนงานเลือก กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุวลัย มหากันธา,ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์; นิมล ชัยฤกษ์; การประถมศึกษา
2541ความต้องการพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตอนันต์ ทิพยรัตน์; พรพิรุณ คำเลี้ยง; การประถมศึกษา
2539ความต้องการเสริมสมรรถภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณรัณ ศรีวิหะ; นิตยา ชอบธรรม; การประถมศึกษา
2537ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักวงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนันต์ ทิพยรัตน์; วนิดา กิตติโชควัฒนา; การประถมศึกษา
2537ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีประหยัด ศรีวิหะ; พยอม แพรกม่วง; การประถมศึกษา
2548ความสัมพันธ์ระหว่างกฎและกระบวนการของห้องเรียนกับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษาธีรพงศ์ แก่นอินทร์; วีรศักดิ์ ไชยเสน; การประถมศึกษา
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา; ปาลิดา สายรัตทอง; การประถมศึกษา
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดบรรยากาศในห้องเรียนกับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษาธีรพงศ์ แก่นอินทร์; ลัดดา บุญทรง; การประถมศึกษา
2540ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนพฤติกรรมการสอน ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุงณรัณ ศรีวิหะ; จุไร ชูรักษ์; การประถมศึกษา
2549ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู การจัดกระบวนการกลุ่มการจัดการเกี่ยวกับการสอน กับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษาธีรพงศ์ แก่นอินทร์; เรขา ดุลยรัตน์; การประถมศึกษา
2541ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการอ่านกับความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ธีรพงศ์ แก่นอินทร์; สุภาพร สิทธิการ; การประถมศึกษา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางพุทธิพิสัยกับผลสัมฤทธิ์ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดระนองณรัณ ศรีวิหะ; ปิยวรรณ จันทวงศ์; การประถมศึกษา
2543ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอน การสอนซ่อมเสริม การสนับสนุนของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนันต์ ทิพยรัตน์; อุไร บัวทอง; การประถมศึกษา