Browsing by Author Health System Management Institute

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโสภิณ จิระเกียรติกุล; วิไล จันทร์แนม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจากการส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) ของสถาบันโรคระบาดทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ (NKC) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์บัญชา โอวาทฬารพร; สุดใจ มณีโชติ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การศึกษาปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบำบัดในกลุ่มกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์; อารีนา อับดุลเลาะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพวิถีอิสลามสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; มาหะมะ เมาะมูลา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ภาวะโรคเรื้อรังจังหวัดพัทลุงวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ฟิตรา ยูโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความพร้อมของชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซอฟียะห์ นิมะ; ยุทธนา หอมเกตุ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา 3 โครงการ จังหวัดพัทลุงพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560ความเท่าเทียมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; จิตตราวดี สุวรรณชาตรี; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในระยะเวลาติดตามของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อลัน เฟรเดอริก กิเตอร์; วลัยลักษณ์ จิตพิบูลย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ กรณีศึกษา 3 อำเภอนำร่อง จังหวัดสงขลาสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; เสาวนีย์ หะยีอุมา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557ประสบการณ์การจัดการภาวะอ้วนของหญิงมุสลิมขวัญตา บาลทิพย์; รุสมีนา นิมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของวัยรุ่นมุสลิม จังหวัดสตูลกุลทัต หงส์ชยางกูร; นฤมล ฮะอุรา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินการคัดกรองเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในจังหวัดนราธิวาสขวัญตา บาลทิพย์; นิมลต์ หะยีนิมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ : กรณีศึกษา จังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ไฟศอล มาหะมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ผลสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การบูรณาการด้านการแพทย์แผนไทยในแหล่งบำบัดยาเสพติดทางภาคใต้ซอฟียะห์ นิมะ; ณัฐติญา นกแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2556ระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่นของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กุลทัต หงส์ชยางกูร; นภาภรณ์ แก้วเหมือน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557ระบบติดตามและและประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559รูปแบบการบูรณาการความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาตำบลควนรูและตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาจีรเนาว์ ทัศศรี; ชุติมา รอดเนียม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายทีมีเพศสัมพันธ์กับชาย กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ณัฏฐิกา นวลเต็ม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการป้องกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาสซอฟียะห์ นิมะ; อัสฮา อดุลย์รอหมาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ