Browsing by Author Faculty of Technology and Environment

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 17 to 36 of 65 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557Web-based GIS เพื่อการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ : กรณีศึกษา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตแสงดาว วงศ์สาย; ดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์; Faculty of Technology and Environment
2561การจัดการข้อมูลภัยพิบัติด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ : กรณีศึกษาผลกระทบระดับความรุนแรงจากภัยแล้ง อุทกภัย และดินถล่มในจังหวัดภูเก็ตวรวิกา วัฒนสุนทร; ธนาภรณ์ ปานรังศรี; Faculty of Technology and Environment
2557การจัดการมูลฝอยบนเรือและท่าเทียบเรือจากกิจกรรมบริการท่องเที่ยวดำน้ำลึกบริเวณหมู่เกาะราชา ที่ขึ้นฝั่ง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเยาวนิจ กิตติธรกุล; ลัฆวี ปรีชัย; Faculty of Technology and Environment
2560การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของจังหวัดภูเก็ตจากภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 ด้วยคุณสมบัติทางชีพลักษณ์วีระพงค์ เกิดสิน; เปรมศิริ คงเส้ง; Faculty of Technology and Environment
2560การชักนำเพศปลาช่อนทะเลให้เสถียรด้วยเทคนิคขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยสนามไฟฟ้าศักย์ชิน บุญถวิล; เสาวลักษณ์ ขาวแสง; Faculty of Technology and Environment
2557การดูดซับสีในน้ำเสียจากกระบวนการทำผ้าบาติกด้วยอิฐมอญบดพันธ์ ทองชุมนุม; พิเชษฐ์ หนูหมื่น; Faculty of Technology and Environment
2556การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ. 2548แสงดาว วงค์สาย; ปภากร บัวพันธ์; Faculty of Technology and Environment
2561การติดตามตรวจสอบทางด้านชีวภาพของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมโดยการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลในช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดสงขลาดุษฎี หมื่นห่อ; ปิยฉัตร หนูคงบัตร; Faculty of Technology and Environment
2556การบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบด้วยวิธีเฟนตันวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; นฤมล ประดิษฐ์เสรี; Faculty of Technology and Environment
2561การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลด้วยกระบวนการโอโซเนชันเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่วัชรวดี ลิ่มสกุล; จันทร์อนงค์ ฉายเหลี่ยม; Faculty of Technology and Environment
2561การปนเปื้อนของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่บันทึกในตะกอนดินนอกชายฝั่งอันดามัน และอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออกดนัย ทิพย์มณี; พัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์; Faculty of Technology and Environment
2560การประมาณค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชายเลนโดยใช้การสำรวจระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลวีระพงค์ เกิดสิน; กิตติศักดิ์ เรืองกระโทก; Faculty of Technology and Environment
2558การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินและดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชายเลนโดยใช้การสำรวจระยะไกล : กรณีศึกษา อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ตวีระพงษ์ เกิดสิบ; สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว; Faculty of Technology and Environment
2558การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินและดัชนีพื้นที่ผิวใบของแปลงยางพาราโดยใช้การสำรวจระยะไกล : กรณีศึกษา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตวีระพงค์ เกิดสิน; กาญจนา ย่าเสน; Faculty of Technology and Environment
2558การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม WorldView-2 ในการประเมินสถานภาพแหล่งทะเล กรณีศึกษา อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ตวีระพงค์ เกิดสิน; วิศรุทธิ์ อินทรเรือง; Faculty of Technology and Environment
2562การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์การขยายตัวของเมืองในจังหวัดภูเก็ตสิริวรรณ รวมแก้ว; นัสรี มิงซู; Faculty of Technology and Environment
2561การประเมินการปนเปื้อนและการจำแนกแหล่งกำเนิดของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออกดนัย ทิพย์มณี; อนุช เหนือคลอง; Faculty of Technology and Environment
2559การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางบกกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประเทศไทยธนิตา อารีรบ; ศรายุทธ เรืองผล; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2556การประเมินการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดภูเก็ตชนิดา สุวรรณประสิทธิ์; นัฐพงษ์ พวงแก้ว; Faculty of Technology and Environment
2556การประเมินน้ำต้นทุนในเขตจังหวัดภูเก็ตชนิดา สุวรรณประสิทธิ์; ทัศวรรณ หานุภาพ; Faculty of Technology and Environment