Browsing by Author Faculty of Science (Biology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 92 to 111 of 150 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การกระตุ้นการแบ่งตัวของลิมโฟไซต์โดยเลคตินจากสะตอวัลลี สุวจิตตานนท์; เพ็ญสุข จรัลชวนะเพท; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2536การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเลคตินจากเมล็ดเหรียงประภาพร อุทารพันธุ์; ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2539การผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากแบคทีเรียที่เติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างและอุณหภูมิสูงประเสริฐ สันตินานาเลิศ; สุดเอื้อม พัฒนใหญ่ยิ่ง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2540การวางไข่และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนหอยสังข์หนาม (Chicoreus ramosus Linn.) ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดในระดับความหนาแน่นที่ต่างกันปิติวงษ์ ตันติโชดก; วีระชัย เรืองช่วย; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2539การศึกษาการควบคุมโรคข้าวแบบชีววิธีโดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ในระดับห้องปฏิบัติการวิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์; สุชล แก้วพรหม; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2559การศึกษาพฤฤษศาสตร์พื้นบ้านในเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลาจรัล ลีรติวงศ์; หทัยรัตน์ อุเส; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553การเกิดต้นจากโพรโทคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Pfitz.) ในหลอดทดลองอุปถัมภ์ มีสวัสดิ์; ปวีณา แก้วอุบล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2556การเกิดสปอร์และเซลล์สืบพันธุ์ของมังคุด (Garcinia nangostana L.)ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; พรสวรรค์ สุทธินนท์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2552การเก็บรักษากล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) ในหลอดทดลองโดยการเก็บรักษาเมล็ดและวิธีชะลอการเจริญเติบโตอารักษ์ จันทศิลป์; รัตนา หิรัญพันธุ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2558การเปรียบเทียบวงจรการสืบพันธุ์และขนาดแรกสิบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ระหว่างชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันชัชวาล หมื่นโพธิ์; เสรี นิยมเดชา; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2554การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและฮีสโตเคมีของไมโครสปอร์ในมังคุดอุปถัมภ์ มีสวััสดิ์; นิลุบล นวลจันทร์คง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างโดยละเอียดของเซลล์สืบพันธุ์และระดับ APGWamide ในหอยหวานแปลงเพศจินตมาศ สุวรรณจรัส; เศวต ไชยมงคล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2542การเพาะเลี้ยงดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) ในหลอดแก้วอารักษ์ จันทศิลป์; ปิยรัตน์ บุษบงก์ไพฑูรย์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2555การแยกเพศลูกเต่าตนุ Green Turtle, Chelonia mydas ด้วยสัณฐานวิทยาภายนอกศันสรียา วังกุลางกูร; วรรณษา เรืองแก้ว; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2560การแยกและคัดเลือกเชื้อเฮเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียทนเค็มสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งยุทธพงษ์ สังข์น้อย; สมพงศ์ โอทอง; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2537การแสดงออกของยีนข้าวที่ต่อต้านเชื้อราวิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์; สิริเพ็ญนภา สิงตะบุตร์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2562ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางอัลลีโลพาทีกับการเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) ภายใต้ภาวะเครียดกฤติกา แก้วจำนง; กิดากานต์ สาสุธรรม; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2560ความหลากชนิดของโคพีพอดน้ำจืด (คาลานอยด์ ไซโคลพอยด์ และฮาร์แพคทิคอยด์) ในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงพรศิลป์ ผลพันธิน; ธนิดา แซ่ตั้ง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2558ความหลากชนิดและสัณฐานวิทยาของอึ่งในสกุลอึ่งน้ำเต้า (Microhyla tschudi, 1838) ในประเทศไทยศันสรียา วังกุลางกูร; วาทินี จุทอง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551ความหลากหลายชนิดพันธุ์นกในป่าโต๊ะเทพและควนหินลับ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเริงชัย ตันสกุล; นิกร สุวรรณการณ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา