Browsing by Author Faculty of Science (Biology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 130 to 149 of 150 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอียู-อาเซียนเริงชัย ตันสกุล; วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; มูลนิธิชีววิถี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่กำลังฟื้นตัวในสวนเกษตรยางพาราในจังหวัดสงขลา และพัทลุงสาระ บำรุงศรี; จรัล ลีรติวงศ์; ประกาศ สว่างโชติ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเล : บทบาทของหญ้าทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอัญชนา ประเทพ; ปิยะลาภ ตันติประภาส; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; วีระพงศ์ เกิดสิน; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวชิระ เหล็กนิ่ม; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมด ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูลศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; อับดุลเลาะ ซาเมาะ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการแยกสารคลายตัวต่อเนื้อเยื่อ Cavernosum จากเหง้ากระชายดำและกลไกการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อเนื้อเยื่อ human cavernosum ที่ตัดออกมาศึกษานอกตัวฉวีวรรณ จั่นสกุล; กุลเดช เตชะนภารักษ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; โรงพยาบาลศูนย์ยะลา; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายและนิเวศของมดในป่าชายหาดของจังหวัดสงขลาศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; จักรภัทร ดุลยพัชร์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมดในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราชศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; นาวี หนุนอนันต์; อัมพร พลับพลึง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2554รายงานวิจัยโครงสร้างเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของพัฒนาการระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวัยอ่อน clarias nieuhofiiจินตมาศ สุวรรณจรัส; ธำรงค์ อมรสกุล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2558รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกในคาบสมุทรไทยตอนล่างจารุวัฒน์ นภีตะภัฏ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2544ฤดูวางไข่และขนาดเพศเมียแรกเริ่มสมบูรณ์เพศของปูทะเลขาว (Scylla paramamosain) และปูทะเลดำ (Scylla olivacea) ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำพล มีสวัสดิ์; ผ่องพิศ ประจักษ์วิมล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2536ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของกระชาย พญายอ ฟ้าทะลายโจร มังคุด รงทอง ว่านดอกดิน และสารสังเคราะห์อนุพันธ์โพลีเอมีนจรรยา นครินทร์; ไพลิน เพียรพิจิตร; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2541ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาพวงเพ็ญ ศิริรักษ์; ประกาศ สว่างโชติ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2560วงศ์วานวิวัฒนาการของด้วงมูลสัตว์สกุล Onthophagus ในคาบสมุทรไทย / อรทิพย์ วรานุศิษฏ์สิงโต บุญโรจน์พงศ์; อรทิพย์ วรานุศิษฏ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2562ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของพันธุ์ข้าวปลูกพื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยกฤติกา แก้วจำนง; ธัญญาพร ค้ำชู; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2555ศึกษา Single nucleotide polymorphisms (SNPs) ในFโปรโมเตอร์ของยีน accD ในปาล์มน้ำมันอลิษา หนักแก้ว; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2555ศึกษาแคริโอไทป์พืชวงศ์มะพร้าวนกคุ่มบางชนิดในประเทศไทยลัดดา เอกสมทราเมษฐ์; มนัสดา ขวัญดำ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2558สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของฮอร์นเวิร์ตสกุล Notothylas sull. ในประเทศไทยสหัช จันทนาอรพินท์; ศิริกานดา รัตนมณี; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2560สูตรสำเร็จของ Streptomyces philanthi RL-1-178 ในการควบคุมโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราของถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis (L.) Fruw.) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ปรารถนา อัตตะมณี; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2542เอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์เอซินเทสในซี-ซีรั่มของน้ำยางพาราวัลลี สุวจิตตานนท์; นงเยาว์ เทพยา; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา