Browsing by Author Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service)

Showing results 8 to 27 of 84 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การกระจายอำนาจการจัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมโรคในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; บุษยา สังขชาติ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของหัวหน้าห้องผ่าตัด พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยและอันตรายจากการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; สุทธิมาภรณ์ หมัดสาลี; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; ศุภณาฏ ยินเจริญ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2555การทบทวนอย่างเป็นระบบ : การจัดบริการสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อิงอร พุทธาโร; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การทำหน้าที่แทนของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้และประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อรัญญา เชาวลิต; ทวีพร เพ็งมาก; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2562การนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักและการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพฯในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้นงนุช บุญยัง; ศริณยา ลุนพงษ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การบริหารการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความเชี่ยวชาญแห่งตนของพยาบาลวิชาชีพและคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้นงนุช บุญยัง; นุชเนตร ชูโชติ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2556การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามหลักสัปปุริสธรรมและบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ ภาคใต้อรัญญา เชาวลิต; พิลาสลักษณ์ หนูดำ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2559การปฏิบัติการพยาบาลที่คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพยาบาลแผนกฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องขนิษฐา นาคะ; ศิริลักษณ์ เหรียญรุ่งโรจน์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2555การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้นงนุช บุญยัง; พัชรี ปรัศว์เมธีกุล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2543การประเมินความสามารถของสถานีอนามัยในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดยะลาวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; ดวงกมล ศิริลัภยานนท์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองมุสลิมในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; มัณฑนี แสงพุ่ม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; มณี แพทย์พงศ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้งวัฒนา ศรีพจนารถ; โสเพ็ญ ชูนวล; จิตใส ลาวัลย์ตระกูล; ปราณี พงศ์ไพบูลย์; จิตติ ลาวัลย์ตระกูล; ชุติวรรณ ปุรินทราพิบาล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; สุรีย์พร กฤษเจริญ; ละมูล บุรณศิริ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2556การรับรู้ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ผจงศิลป์ เพิงมาก; นิตยา นิลจันทร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คันธวุฒิ พลอยอุบล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลได้การจัดบริการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานของสถานีอนามัยในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; นฤมล ศรีภักดี; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงเป็นญาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; การิมาน มะยิ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; มัซตูรา ฮะ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2550เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; นภาพร เนตรเกื้อกูล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล