Browsing by Author Faculty of Medicine (Pediatrics)

Showing results 2 to 15 of 15 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรค progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC) ในทารกที่เป็นดีซ่านแบบ cholestasisเสกสิต โอสถากุล; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; Faculty of Medicine (Department of Surgery); คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
2560การติดเชื้อในเลือดและหรือเยื่อหุ้มสมองจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาหลายชนิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด : การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมณัฐชนา เปรมปราชญ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2016การประเมินระดับความรู้สึกด้วย COMFORT-B scale : เปลี่ยนแปลงง่ายและขึ้นกับประสบการณ์ผู้ประเมินรุจิรา บุญฑริกพรพันธุ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2559การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการแยกแยะเสียงวรรณยุกต์เพื่อใช้เป็นปัจจัยทำนายความผิดปกติในการเรียนรู้ด้านการอ่านในเด็กไทยก่อนวัยเรืยนตวงพร ไกรว่อง; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2560การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษในด้านความเข้าใจและความจำในนักศึกษาแพทย์ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2556การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 70% แอลกอฮอล์และ 2% คลอเฮกซิดีน สำหรับการดูแลสะดือในทารกเกิดก่อนกำหนดฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2560การเปลี่ยนแปลงอัตราการตายทารกเกิดก่อนกำหนดมากมากในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ 15 ปีบุศวรรณ ถิระผลิกะ; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอีโอซิโนฟิลในเลือดของผู้ป่วยเด็กโรคหลอดลมฝอยอักเสบกับอาการหายใจหวีดซ้ำรุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2556ความแม่นยำในการประเมินระยะเข้าสู่วัยสาวด้วยตนเองในเด็กนักเรียนหญิงไทยณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2556ประโยชน์และความปลอดภัยของการทำ skin test และ drug provocation test ในผู้ป่วยเด็กที่มีประวัติผื่นขณะได้รับยา amoxicillinชุติมา ลีลาเลิศแล้ว; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2004รายงานผลการวิจัยโครงการศึกษาความชุกของ specific ilE ต่อโปรตีนที่สกัดได้จากน้ำยางพาราในเลือดของคนงานโรงงานถุงมือPasuree Sangsupawanich; Duangrachanee Koonrangsesomboon; ภาสุรี แสงศุภวานิช; ดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2560สาเหตุของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด : ประสบการณ์ 20 ปี ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จุฑารัตน์ พิริยะพันธ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2016เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในทารกแรกเกิดจากโรงเรียนแพทย์ในภาคใต้ของประเทศไทยSirithip Kitivisuit; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2552โครงการโรคลมชักชนิดดื้อต่อการรักษาที่เริ่มมีอาการในวัยทารกและไม่ทราบสาเหตุกับการผ่าเหล่าของจีนซีดีเคแอลไฟฟ้าในเด็กไทยอัจฉรีย์ อินทุโสมา; พรพรต ลิ้มประเสริฐ; อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์; พรรณี วาสิกนานนท์; ศุภชัย เจนจินดามัย; อาภาศรี ลุสวัสดิ์; ศศิภา ธรรมมงคล; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; สถาบันประสาทวิทยา หน่วยกุมารประสาทวิทยา