Browsing by Author Faculty of Management Sciences (Business Administration)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 241 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลสงขลาวิวัฒน์ แซ่หลี; นิมิต ซุ้นสั้น; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561การกระตุ้นความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมโดยใช้กลยุทธ์การตั้งราคาต่ำกว่าจำนวนเต็มธีรศักดิ์ จินดาบถ; นัทวัฒน์ นคราวงศ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560การกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมันคุณภาพสุทธิจิตต์ เชิงทอง; รุ่งทิวา เพชรประพันธ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557การควบคุมภายในกับประสิทธิภาพขององค์กร : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สุปรียา มนตรี; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2553การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็เสาวนี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การจัดการความเสี่ยง : กรณีศึกษาธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในจังหวัดสงขลาดลินา อมรเหมานนท์; ศิริพร บุญวรกิจ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2553การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ลัภกิตโร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การจัดการทางธุรกิจและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังศศิวิมล สุขบท; จันทิมา จันทร์เที่ยง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานหาดเจ้าไหม จังหวัดตรังธีรศักดิ์ จินดาบถ; รัฐกานต์ สามสี; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557การจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดสงขลาอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งบุญฑริกา ใจกระจ่าง; วัชรินทร์ วิชัยดิษฐ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2563การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติในหน่วยงานสนับสนุน เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารเอบีซี สายงานปฏิบัติการศิรินุช ลอยกุลนันท์; ชนันธร ศรนุรักษ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตถุงมือยาง จ. สงขลาศรัณยู กาญจนสุวรรณ; จุฑาภรณ์ แก้วสุด; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยเกิดศิริ เจริญวิศาล; นิจกานต์ หนูอุไร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ : กรณีศึกษาตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีณัฐมน ราชรักษ์; กรกนก เกิดสังข์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557การพัฒนาเอกลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของถนนนางงามจังหวัดสงขลาศศิวิมล สุขบท; ประภาพรรณ แก้วสิยา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562การรับรู้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า สถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดนราธิวาสปิยะนุช ปรีชานนท์; วิญชุตา สินแสงวัฒน์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีธีรศักดิ์ จินดาบถ; มาริสา กุฎอินทร์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการต่อคลินิกเสริมความงามพฤกษาคอสเมดสุนันทา เหมทานนท์; อรพัชร์ อังคสุวรรณ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูลสุมนา ลาภาโรจน์กิจ; ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ