Browsing by Author Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 103 to 122 of 153 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กรณีศึกษาผลการใช้เทคนิคก่อนฟัง ขณะฟัง และหลังฟังต่อความเข้าใจข่าวอาชญากรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรมินทร์ คาระวี; กรองแก้ว ศิลปศาสตร์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2556การคงอยู่และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; จิรัชยา เจียวก๊ก; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2553การดำรงอยู่และการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมภายใต้พหุสังคมเมืองสงขลาศรีสุพร ช่วงสกุล; ทิพย์สุดา สุระสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2558การนำเสนอวัฒนธรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการรับรู้ของครูชลลดา เลาหวิริยานนท์; ศรัญญา วาหะรักษ์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2553การบูรณาการเทคนิคการตั้งคำถามและการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและนิสัยรักการอ่านวราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์; จิรา จันทร์ทอง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2560การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในบริบทของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสิตา มูสิกรังษี; ชไมพร อร่ามวิทย์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภาครัฐเกษตรชัย และหีม; การุณี มีทอง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2559การรับรู้เกี่ยวกับการคัดลอกงานเขียนทางวิชาการและกลวิธีแก้ไขงานเขียนเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกของนักศึกษาระดับปริญญาโทสมฤดี คงพุฒ; ทิวนภา ศิริพรหม; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2558การศึกษาการใช้ภาษาไทยของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและทัศนคติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐปรัชมน อักษรจรุง; อรชุมา ลิ่มไตรรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2554การศึกษาข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาเกาหลีแบบพรรณนาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแนวทางการพัฒนาจิราพร จันจุฬา; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2557การศึกษาตัวบ่งชี้ศักยภาพและการสำรวจความเป็นไปได้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจอมใจ สุทธินนท์; สาวิตรี มะดอมะ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2557การศึกษาเชิงสำรวจระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ กศน. ในพื้นที่เขตตรวจรายการที่ 6เปรมินทร์ คาระวี; ปิยะมาศ บุญเลิศ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2555การสำรวจความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประเมินตำราเรียนในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานสายงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งมณฑา จาฏุพจน์; ฐมณฑ์ปวีร์ เพชรรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2561การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและแบบเพื่อนสอนเพื่อนในการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนิสากร จารุมณี; ยาวารี สะอีดี; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2556การเรียนรู้และการรับรู้คำศัพท์ของผู้เรียนผ่านบทเรียนออนไลน์วราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์; วันเพ็ญ แป้นชู; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2561การใช้กลวิธีการอ่านภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณนิสากร จารุมณี; ลียานา พันธพงศ์ธรรม; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2558การใช้ผังกราฟฟิกพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนห้องพิเศษพนิดา สุขศรีเมือง; เพ็ญพันธุ์ พัฒนศิลป์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2558การใช้วิธีการอ่านแบบกว้างขวางในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทัศนคติและนิสัยการอ่านภาษาอังกฤษนิสากร จารุมณี; อมฤตา โอมณี; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2560การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พนิดา สุขศรีเมือง; พรศักดิ์ หนูวงษ์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2555การให้ข้อมูลย้อนกลับของครูสอนภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการได้รับข้อมูลย้อนกลับของครูมณฑา จาฏุพจน์; ฮัซมีนี ยูโซะ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์