Browsing by Author Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 199 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การต่อรองและการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านหวยสัตว์ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; กนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556การต่อสู้ต่อรองในการเข้าใช้ทรัพยากรประมงของชาวประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง อ่าวนครศรีธรรมราชอุทิศ สังขรัตน์; กฤตภาส ศรีระษา; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การถอดบทเรียนการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; อัศวเทพ ศุภเจริญกูล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหินผุด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามาลี สบายยิ่ง; จักรินทร์ หนูอุไร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; จักรพงค์ นวลใย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การประกอบสร้างชุมชนคีรีวงให้กลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยว / วรรณพร อนันตวงศ์ปัญญา เทพสิงห์; วรรณพร อนันตวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559การปรับตัวของ "คนเมืองใน" จังหวัดสุราษฏร์ธานีณัฐกานต์ งามประดิษฐ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การปรับตัวของประชาชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ เขตพื้นที่เซฟตี้โซนถนนรวมมิตร จังหวัดยะลาอุทิศ สังขรัตน์; ชนันรัตน์ ชุดไธสง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2563การปรับตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภายใต้สภาวะวิกฤตราคายางตกต่ำนฤมล พฤกษา; มาลี สบายยิ่ง; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Innovation and Management Division); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554การปรับยุทธวิธีในการดำรงชีพของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็กในภาวะขาดแคลนทรัพยากร : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาแว มะแส; เชษฐา มุหะหมัด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555การปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดมณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; กรรฑิมา เชาวตะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาทักษะการสื่อสารจอมขวัญ สุทธินนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551การพัฒนาจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส; พระมหาอิสรกานต์ ไชยพร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อุสมาน หวังสนิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; ทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; ธันยากร ตุดเกื้อ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เกษตรชัย และหีม; ชลธิชา โภชนกิจ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การและความคาดหวังในงานกับพฤติกรรมการทำงานวันชัย ธรรมสัจการ; กมลรัชต์ ส่งวรกุลพันธุ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม :กรณีวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดี จังหวัดปัตตานีวันชัย ธรรมสัจการ; อริญชยา จรุงกิตติกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา