Browsing by Author Faculty of Environmental Management (Environmental Management)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 30 to 49 of 307 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กระบวนการนโยบายในการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลาชนิษฎา ชูสุข; อาทิตย์ วงศ์พุทธรักษา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554กระบวนการปรับสภาพน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลธันวดี สุขสาโรจน์; บุษยมาศ เหมณี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; รัชดา บุญแก้ว; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2550กระบวนการพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์น้ำ : กรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; ฐาปนีย์ เกื้อคลัง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาคลองภูมี ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังกวัดสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; ญาณิกา แก้วบริสุทธิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลาชนิษฎา ชูสุข; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541กลวิธีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; ชูวิทย์ จิรนิวาตานนท์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; พนาลี ชีวกิดาการ; อารมณ์ มีรุ่งเรือง; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553กับดักไข่เพื่อควบคุมยุงเสือในพื้นที่ป่าพรุ จังหวัดนราธิวาสบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุวัฒน์ ทองเล็ก; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553การกระจายตัวของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนทะเลสาบสงขลาตอนนอกจังหวัดสงขลา และตะกอนอ่าวทับละมุจังหวัดพังงาวรนุช ดีละมัน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การกำจัดสีและการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิคในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยราไวท์รอทที่ตรึงบนวัสดุเศษเหลือปาล์มน้ำมันอรมาศ สุทธินุ่น; อนุกูล เกียรติขวัญบุตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การกำจัดสีและสารอินทรีย์ของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยน้ำหมักชีวภาพและเฟนตันรีเอเจนต์ชัยศรี สุขสาโรจน์; ธนกฤต พรหมทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) โดยใช้ Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis israelensis และ novaluronบรรจง วิทยวีรศักดิ์; รุสนา โตะกีเล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้บำบัดสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนน้ำมันธันวดี สุขสาโรจน์; ศัลยา มานะกล้า; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การจัดการขยะอินทรีย์แบบบูรณาการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; เสกสรรค์ ดาราจร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554การจัดการของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลเครือบริษัทพัฒนากรุ๊ฟสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; นภัสนันท์ จันทรา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักร่วมจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน และกากตะกอนดีแคนเตอร์ธันวดี สุขสาโรจน์; ณัฏฐาทัศน์ เจ้ยเปี้ยว; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรังวิชัย กาญจนสุวรรณ; เก็ตถวา บุญปราการ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
2541การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนแหลมโพธิ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; สุณีย์ บุญกำเหนิด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การจัดการท่องเที่ยวสีเขียวในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; อภินาท พรหมทรัพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม