Browsing by Author Faculty of Engineering Management of Information Technology

Showing results 21 to 40 of 45 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การสร้างกรณีทดสอบโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ; นันทนี ช่วยชู; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าผ่านเกมออนไลน์วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; พิมพ์จรัส บุญเลิศ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554การหาคุณลักษณะที่มีนัยสำคัญต่อผลการศึกษาของนักศึกษาเรียนอ่อนโดยใช้จีเนติคอัลกอรึธึมร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมณัฐธิดา สุวรรณโณ; ปฐพี กปิลกาญจน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554การเปรียบเทียบการรู้จำเครื่องหมายจราจรโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน : กรณีศึกษาป้ายเตือนของประเทศไทยวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; ทศม วงศ์ช่วย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555การเพิ่มความสามารถในการเข้าสังคมให้กับนักเรียนโดยการใช้การเรียนรู้ผ่านยูบิควิตัสเกมวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; ปิยนุช ปลอดเทพ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคำนวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; ศิวพร กลับผดุง; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554การเลือกเส้นทางปลอดภัยที่เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553การแบ่งข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการประมวลผลแบบขนานเกริกชัย ทองหนู; ขนกกุล แซ่โค้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558ต้นแบบระบบออนโทโลยีการประกันคุณภาพสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; วรรณวิมล นาคะ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษางานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนันท์ ชกสุริวงค์; จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555ปัจจัยที่สร้างการยอมรับภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สูงอายุวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; พรเพ็ญ จันทรา; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560ปัจจัยแรงขับทางการบริหารที่ผลักดันตัวแบบการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกริกชัย ทองหนู; ผดุงศักดิ์ อรนพ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558ผลการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และความปวดในผู้สูงอายุวรรณรัช สันติอมรทัต; อาทิตย์ อรุณศิวกุล; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554ระบบนำทางอัจฉริยะ : กรณีศึกษาบริษัทวานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จำกัด (สาขาภาคใต้)ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล; วิภาดา เพชรรัตน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560ระบบบริหารจัดการในการแบ่งมรดกทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ตามหลักกฎหมายอิสลามสมชัย หลิมศิโรรัตน์; อิมรอน บินอาแว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจายสำหรับการประยุกต์ใช้การทำงาน ร่วมกันเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554ระบบสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555ระบบเฝ้าตรวจข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปกครองจากเครือข่ายในบ้านพักอาศัยสุนทร วิทูสุรพจน์; สายัณ อินชะนะ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561ระบบแนะนำร้านอาหารอัตโนมัติบนสมาร์ทโฟนโดยใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งและรายการอาหารทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล; ปาลิตา แสงศิริ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ : กรณีศึกษา เว็บไซต์หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; สุนทร วิทูสุรพจน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์