Browsing by Author Faculty of Engineering (Industrial Engineering)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 115 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพยากรณ์ราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทยองุ่น สังขพงศ์; ยุทธพล สกุลหลง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานเบเครื่องแกงใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; ยูนิเซฟ มาศวิเชียร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนามีดขูดปลาโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเสกสรร สุธรรมานนท์; ศิรินทิพค์ ฤทธิรงค์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การพัฒนายางปูพื้นโดยใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบเป็นสารตัวเติมนภิสพร มีมงคล; อนุรักษ์ บุญมาก; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การพัฒนาระบบการดำเนินงานซ่อมบำรุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตสมชาย ชูโฉม; สนธยา สุขคตะ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการคัดแยกขนาดและสายพันธุ์ของหมึกกล้วยแปรรูปสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; นุชรี ธรรมโชติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของหมึกกล้วยแปรรูปสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; นิยดา มะสุนี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำระโนดเสกสรร สุธรรมานนท์; เปี่ยมพล สฤกพฤกษ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การพัฒนาระบบประมวลผลภาพสำหรับการตรวจสอบเส้นดำในการผลิตกุ้งแช่แข็งสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; นวพร ธนะสาร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2020การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนภิสพร มีมงคล; ชูเกียรติ กล้าศักดา; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผลกลางเดือน โพชนา; ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มทอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนาระบบโซ่อุปทานของเสื้อผ้ามือสองสำหรับธุรกิจออนไลน์เสกสรร สุธรรมานนท์; เอกวิทย์ สมบูรณ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่กันยา อัครอารีย์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยใช้ KMMMรัญชนา สินธวาลัย; วินิดา หมัดเบ็ญหมาน; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5กลางเดือน โพชนา; สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินค้า สำหรับโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัดวนิดา รัตนมณี; สิริชัย บัวมาก; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลากลางเดือน โพชนา; วีรยุทธ สุภาวีระ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การลดของเสียในกระบวนการบรรจุหอยลายอบกรอบธเนศ รัตนวิไล; กรวรรณ ปลอดแคล้ว; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาในโรงงานถุงมือยางตัวอย่างรัญชนา สินธวาลัย; อภิญยา หนูพริ้ม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มถังเก็บน้ำ : กรณีศึกษาโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสกสรร สุธรรมานนท์; วินิตา สุวรรณสะอาด; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ