Browsing by Author Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 66 to 85 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การเปลี่ยนแปลงของโครงรูปใบหน้าภายหลังการถอยฟันหน้าในผู้ป่วยที่มีฟันหน้าบน-ล่างยื่น: ศึกษาในผู้ป่วยที่มีลักษณะไฮเปอร์ไดเวอร์เจนท์และนอร์โมไดเวอร์เจนท์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; เอกพงศ์ รำไพ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ mutans streptococci ในเด็กเล็กสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555กำลังแรงยึดของเรซินซีเมนต์ต่อผิวเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการสัมผัสสารยึดชั่วคราวและทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆจุฑาทิพย์ สมิตไมตรี; อมรรัตน์ เวียงเจริญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการต่อการตรวจเบื้องต้นทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้แนวคิดช่วงความคาดหวังคุณภาพบริการสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ความต้านทานต่อการแตกหักของฟันซึ่งได้รับการรักษาคลองรากที่มีเฟอร์รูลไม่สมบูรณ์เมื่อบูรณะด้วยเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ร่วมกับแกนเรซินคอมโพสิตบุญรัตน์ สัตพัน; พะนอจิต เมืองอำพัน; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารรสหวานในเด็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ความสอดคล้องของการแปลภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างโดยใช้ระนาบภายในกะโหลกศีรษะและระนาบภายนอกกะโหลกศีรษะเป็นระนาบอ้างอิงสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้า ในค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเสมอจิต พิธพรชัยกุล; นาริม โตะกานี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ความสำนึกในคุณค่าแห่งคนของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ที่มารับการรักษาที่คลีนิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิภาพรรณ ฤิทธิ์ถกล; ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561คุณสมบัติของสารผสมคลอร์เฮกซิดีน, อะเล็กซิดีน หรือออคทินิดีนกับโพลอกซาเมอร์ 407 ศึกษาในหลอดทดลองรวี เถียรไพศาล; ศิรยา ศิลปรัสมี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2551คุณสมบัติทางชีวภาพของทรานฟอร์มมิงโกรว์ทแฟกเตอร์เบต้า 1 ที่ปอดปล่อยจากวัสดุไคโตซานประยุกต์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันนิตรา รักษ์เกียรติวงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ค่ามาตรฐานของผู้ใหญ่ไทยกลุ่มหนึ่งในการวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้างที่ตำแหน่งศีรษะธรรมชาติสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; อนงค์นาถ นันทสุขเกษม; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในมุมมองของผู้จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ศิวกร เจียรนัย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ชุมชนกับการดูแลช่องปากเด็กอายุ 0-3 ปี การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจรัญญา หุ่นศรีสกุล; นาริศา หีมสุหรี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันที่ระยะเวลา 1 ปี 5ปี และการใช้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; วศิน มหาศรานนท์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Essential Oil ต่อการลดค่าคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อริศา ศรีคง; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ประสิทธิผลในการดูแลความสะอาดช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนระหว่างการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทันตบุคลากรและครูผู้ดูแลเด็กเสมอจิต พิธพรชัยกุล; วิลาวัลย์ มากประดิษฐ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ประสิทธิผลในการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียงจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อาณัติ มาตระกูล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคัลลิสภายในคลองรากฟันของระบบฆ่าเชื้อโดยใช้แสงกระตุ้น (Photo-Activated Disinfection) โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และคลอร์เฮกซีดิน เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (การศึกษานอกกาย)เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์; สมชาย กิตติโชควัฒนา; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว