Browsing by Author ไขแสง โพธิโกสุม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การกำหนดเวลามาตรฐานและการศึกษาปรากฎการณ์การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในกิจกรรมการพยาบาล และการจัดอัตรากำลัง กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่นฤมล อนุมาศ; ขวัญตา บาลทิพย์; สาลี บุญศรีรัตน์; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; ไขแสง โพธิโกสุม; รังสิยา นารินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2542การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานของหัวหน้าหอไขแสง โพธิโกสุม; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; ธนพร สายวารี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2546การวิเคราะห์การจัดการในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการทำงานของภาควิชาและหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไขแสง โพธิโกสุม; ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2544แนวความคิดและการปฏิบัติของผู้บริหารพยาบาลในการพัฒนาตน คน และระบบงาน เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในจังหวัดสงขลาไขแสง โพธิโกสุม; ทัศนีย์ นะแส; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล