Browsing by Author เรชา ชูสุวรรณ

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรชา ชูสุวรรณ; สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2549การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อภิชาติ มหากันธา; เรชา ชูสุวรรณ; ชวลิต เกิดทิพย์; จำเริญ จิตรหลัง; คิม, คิวซิค; นาวาลย์ ปานากาเซ็ง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2023การใช้การศึกษาชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนศรีทักษิณ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสธีร หฤทัยธนาสันติ์; เรชา ชูสุวรรณ; มาดีฮะห์ จารงค์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2550รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; เรชา ชูสุวรรณ; การบริหารการศึกษา