Browsing by Author เพริศพิชญ์ คณาธารณา

Showing results 21 to 30 of 30 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาตินชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์วรากร ลิ่มบุตร; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2554ศึกษารูปแบบของหมึกซึมสีดำโดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีสำหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพริศพิชญ์ คณาธารณา; สุกัญญา รามรัก; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2544ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์Takeshi Matsubara; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Narin Boontanon; Shingo Ueda; Proespichaya Kanatharana; Eitaro Wada; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในดิน พื้นที่การเกษตร จังหวัดสงขลาเพริศพิชญ์ คณาธารณา; นงรัตน์ กลับรอด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2538เอนไซม์เซนเซอร์สำหรับไอออนโลหะหนักปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; พรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2536แนวโน้มคุณภาพน้ำในอนาคตของทะเลสาบสงขลาตอนนอกเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ไชยา รัชนีย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2538แบทซ์อินเจกชันอนาไลซิสสำหรับการหาปริมาณซูโครสเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ประภาพรรณ ศุภพิชญ์นาม; คณะวิทยาศาสตร์ (เคมีวิเคราะห์)
2555โครงการการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2561โครงการขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียนสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์อาภรณ์ นุ่มน่วม; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; วรากร ลิ่มบุตร; สุพัชชา ปรีชาเรืองฤทธิ์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี