Browsing by Author เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

Showing results 21 to 40 of 45 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาสตรีแผนโบราณ ในเขตจังหวัดสงขลาอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี หยูด้วง; แวยูโซะ นิมะ; คณะเภสัชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์
2541ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ภัควิภา คุโรปกรณ์พงษ์; โสภา คำมี; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ถนอมศรี อินทนนท์; อุดม พานทอง; สุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์
2555คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์; จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ; ผุสนีย์ แก้วมณีย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2543ต้นทุนการผลิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุธรรม อำพะมะ; วราภรณ์ นุ่นแก้ว; คณะพยาบาลศาสตร์
2544บทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในการให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและนอกพื้นที่ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุวรรณา นิลรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2554บริการส่งต่อผู้ป่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิบนเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ทิพวรรณ หนูทอง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูลในแฟ้มสุขภาพครอบครัวของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; วิทยา พลาอาด; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ปิยะนุช เนื้ออ่อน; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2546ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนแห่งหนึ่งในภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สวาท กรศิริลักษณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสาลี เฉลิมวรรณพงศ์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; กิตติ วิวัฒน์สวัสดินนท์; สุวรรณา จาละ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2539ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2545ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพวิฑูรย์ สังฆรักษ์; วราภรณ์ นุ่นแก้ว; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2556ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สุทิศา เจริญสิน; ปาริชาติ หนุนพระเดช; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2557ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อะหลี หมานมานะ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2543รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์วีณา จิรัจฉริยากูล; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2542รายงานวิจัยต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บปวดผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2540รูปแบบการบำบัดและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านของหมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา : การศึกษาปรากฏการณ์วิทยาอรุณพร อิฐรัตน์; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; สุวตรา คงสุวรรณ์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
2553สภาพการณ์การจัดการความเสี่ยงในการให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ณัทพล ศรีระพันธุ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล