Browsing by Author เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 39 of 39 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยายภาษาไทยและเสียงบรรยายสองภาษาพรเทพ เมืองแมน; ชลิตา จันทร์สว่าง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2542การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เต็มดวง เศวตจินดา; ยุมัยลา หลำสุบ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชคณิตา นิจจรัลกุล; วิริยะ จินดาวงศ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลาคณิตา นิจจรัลกุล; เพ็ญพักตร นภากุล; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546ผลของการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิชัย นภาพงศ์; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณิตา นิจจรัลกุล; ซุลราณี แวยูโซะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2551ผลของการเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิชัย นภาพงศ์; ชไมพร อินทร์แก้ว; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวสันต์ อติศัพท์; นูรีซาน ดอเลาะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549ผลของการเรียนโดยบทเรียนแบบ HyperQuest ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คณิตา นิจจรัลกุล; พนัดดา เทพญา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาวิชัย นภาพงศ์; กนกอร รื่นฤทัย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550ผลของบทเรียนวีดีทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง หลักการใช้สื่อการสอนวสันต์ อติศัพท์; ชรินทร์ ทองเสมอ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2545ผลของรูปแบบการทบทวนเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออกแบบกราฟิกวสันต์ ชีวะสาธน์; ไพรัช นุ่นรักษา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2542ผลของรูปแบบรายการวิทยุที่มีต่อความเข้าใจในการฟังของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิชัย นภาพงศ์; สาธิยา มูหาหมัด; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2543ผลของวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิตา นิจจรัลกุล; ธวัชชัย อดิเทพสถิต; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนา ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอื้อการเรียนรู้พรเทพ เมืองแมน; ณัฏฐาพร รัตนคำ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547รูปแบบการสนทนาโดยใช้ห้องสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิตา นิจจรัลกุล; ดลพรรณ ภู่เจริญยศ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547รูปแบบการใช้กระดานสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิจตา นิจจรัลกุล; พรรณี แพงทิพย์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2544สภาพ ปัญหาและความต้องการการวางแผนการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มภาคใต้วิชัย นภาพงศ์; สุลักษณี รัตนะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2553แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพรเทพ เมืองแมน; รชยา บุญสวัสดิ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา