Browsing by Author เก็ตถวา บุญปราการ

Showing results 21 to 30 of 30 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า : พื้นที่โหยหาอดีตสู่การกลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยวเก็ตถวา บุญปราการ; สกาวรัตน์ บุญวรรโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552รายงานการวิจัยกระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้าน: บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน เพื่ออนาคตวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; เอมอร เจียรมาศ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; นัฏิยา ชูถึง; นัยนา มากแก้วกุล; อภิชัย สังขพันธ์; พรนค์พิเชฐ แห่งหน; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซียปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรังเก็ตถวา บุญปราการ; วิสุทธิ์ ทองย้อย; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ลาซัง ; พื้นที่พิธีกรรมและความทรงจำทางสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้เก็ตถวา บุญปราการ; นุชนาถ นวลใย
2559วิถีชีวิตและการนิยามความหมายของสาวแบงก์ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เก็ตถวา บุญปราการ; วัลย์ลดา เหมหมาด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559วิถีวัฒนธรรมใบจากมวนยาสูบของชุมชนย่านซื่อ จังหวัดตรังเก็ตถวา บุญปราการ; ณัฐนรี ชอบชื่น
2550สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; ชูชาติ ผลบัณฑิต; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555อัตลักษณ์และการต่อรองของแรงงานรับจ้างมุสลิมข้ามแดนในพื้นที่อาณาบริเวณชายแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซียเก็ตถวา บุญปราการ; มารียา บิลและ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556อุดังลีปันมหัศจรรย์ใต้โคลนตม : พื้นที่ปฏิบัติการประจำวันและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชนบากันเคยเก็ตถวา บุญปราการ; ขนิษฐา มะเห; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา