Browsing by Author อารี นุ้ยบ้านด่าน

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเผชิญปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารภายหลังการรักษาอารี นุ้ยบ้านด่าน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2543คุณภาพชีวิตและการจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดนิยา สออารีย์; อารี นุ้ยบ้านด่าน; โขมพักตร์ มณีวัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบการเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวมือต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารี นุ้ยบ้านด่าน; ประนอม หนูเพชร; จินตนา ดำเกลี้ยง; เนตรนภา พรหมเทพ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2549ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารี นุ้ยบ้านด่าน; วิภา แซ่เซี้ย; ประนอม หนูเพชร; ปริศนา อัตถาผล; ทิพวรรณ รมณารักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2551ผลของการฝึกสมาธิแบบเมตตาภาวนาต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารี นุ้ยบ้านด่าน; จินตนา ดำเกลี้ยง; ทิพมาส ชิณวงศ์; ประนอม หนูเพชร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552ผลของการสวดมนต์ต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนตรนภา พรหมเทพ; จินตนา ดำเกลี้ยง; อารี นุ้ยบ้านด่าน; ประนอม หนูเพชร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2551เปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนรายวิชาสุขภาพกับชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปริศนา อัตถาผล; อารี นุ้ยบ้านด่าน; สุดศิริ หิรัญชุณหะ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์