Browsing by Author สุภิญญา ติ๋วตระกูล

Showing results 2 to 3 of 3 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การตรวจสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบโคกกะออมสุภิญญา ติ๋วตระกูล; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ชาญชัย สาดแสงจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2549ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิลธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สุภิญญา ติ๋วตระกูล; จันทน์ผา ตันธนา; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; กมลทิพย์ วิวัฒนาวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ภูธร แคนยุกต์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี